ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Κάνε follow»

Α. Εισαγωγή

Η εταιρεία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε.» (στο εξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει τους διαγωνισμούς υπό τον τίτλο «Κάνε follow» (στο εξής οι «Διαγωνισμοί»).

Β. Περιγραφή Διαγωνισμών – Τρόπος Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς που διέπονται από τους παρόντες όρους έχουν όσοι είναι ενήλικοι, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις, διαμένουν στην Ελλάδα, και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς το προσωπικό της Διοργανώτριας, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.

Η συμμετοχή σε Διαγωνισμό συνεπάγεται την συμμετοχή στην διεκδίκηση του εκάστοτε χρηματικού ή μη βραβείου (στο εξής το «Βραβείο»), που δίδεται κατόπιν κλήρωσης, μετά το πέρας της προκηρυχθείσας διάρκειας κάθε Διαγωνισμού.

Πληροφορίες για την διάρκεια κάθε Διαγωνισμού (έναρξη & λήξη), την διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και για το εκάστοτε χρηματικό ή μη Βραβείο θα παρέχονται στις σελίδες της Διοργανώτριας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Instagram, facebook, κλπ.) μέσω των οποίων διεξάγεται ο Διαγωνισμός. 

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή σε Διαγωνισμό (στο εξής ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του εκάστοτε Διαγωνισμού, να επιλέξει την ένδειξη follow στις σελίδες της Διοργανώτριας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και την ένδειξη like στην σχετική φωτογραφία του Διαγωνισμού η οποία θα έχει αναρτηθεί στις σελίδες της Διοργανώτριας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Instagram, facebook, κλπ.). Επιπλέον θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του εκάστοτε Διαγωνισμού, να δημιουργήσει σχόλιο στη δημοσίευση του διαγωνισμού στο οποίο θα αναφέρει (mention) κάποιον τρίτο χρήστη του Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης. Διευκρινίζεται ότι οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι είναι οι νόμιμοι κάτοχοι του εκάστοτε λογαριασμού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Instagram, facebook, κλπ.) μέσω του οποίου έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

Μετά τη λήξη κάθε Διαγωνισμού διεξάγεται ηλεκτρονική κλήρωση, στην οποία λαμβάνουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό με σκοπό την ανάδειξη ενός νικητή για κάθε Διαγωνισμό. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του αναδειχθέντος νικητή, προς διαφύλαξη του αδιάβλητου της διαδικασίας, θα γίνεται από την παραγωγή με σχετική καταχώρηση στην ιστοσελίδα www.maktv.gr ή με σχετική ανάρτηση στις σελίδες της Διοργανώτριας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Instagram, facebook, κλπ.).

Γ. Ενημέρωση νικητών

Τα χρηματικά ή/και μη χρηματικά Βραβεία θα αποδίδονται στους νικητές ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους με τον παρακάτω τρόπο:

Μετά την διεξαγωγή της εκάστοτε κλήρωσης, οι εκπρόσωποι της Διοργανώτριας θα αποστέλουν μήνυμα στον λογαριασμό Instagram του εκάστοτε νικητή ώστε εκείνος να ενημερωθεί για την ανάδειξή του. Με την αποστολή του μηνύματος ζητείται και η γνωστοποίηση στην Διοργανώτρια από τον νικητή του ονοματεπώνυμού του, ώστε να λάβει γνώση η Διοργανώτρια των στοιχείων του δικαιούχου του Βραβείου. Σε περίπτωση που μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποστολή του ανωτέρω μηνύματος από την Διοργανώτρια δεν γνωστοποιήσει ο νικητής το ονοματεπώνυμό του στην Διοργανώτρια,  το σχετικό Βραβείο απόλλυται  γι’ αυτόν οριστικά.

i.  Τρόπος καταβολής των χρηματικών Βραβείων

Οι νικητές θα πρέπει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της πιο πάνω ενημέρωσής τους, να προσκομίσουν στα γραφεία της Διοργανώτριας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 90, 54 627 Θεσσαλονίκη ταυτότητα ή διαβατήριο προς ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Περαιτέρω οι νικητές θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα γίνει η καταβολή του χρηματικού Βραβείου καθώς και τον Α.Φ.Μ. τους και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται. Το χρηματικό Βραβείο καταβάλλεται στον παρασχεθέντα από τον εκάστοτε νικητή τραπεζικό λογαριασμό εντός έξι (6) μηνών από την προσκόμιση/επίδειξη στην Διοργανώτρια των ως άνω αναφερόμενων στοιχείων.

ii. Τρόπος απόδοσης των μη χρηματικών Βραβείων:

Οι νικητές θα πρέπει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της πιο πάνω ενημέρωσής τους, να προσκομίσουν στα γραφεία της Διοργανώτριας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 90, 54 627 Θεσσαλονίκη ή σε οποιονδήποτε τρίτον τυχόν αποδίδει απευθείας το Βραβείο στους νικητές, ταυτότητα ή διαβατήριο προς ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Το μη χρηματικό Βραβείο θα παραδίδεται στον εκάστοτε νικητή εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την επίδειξη στην Διοργανώτρια της ταυτότητας ή του διαβατηρίου εκτός αν λόγω της φύσης του Βραβείου (π.χ. εισιτήρια παραστάσεων, αεροπορικά/ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία, κλπ.) αυτό πρέπει να αποδοθεί νωρίτερα. Ο εκάστοτε νικητής θα ενημερώνεται από την Διοργανώτρια ως προς την διαδικασία και τον τόπο παραλαβής.

Δ. Ακύρωση ανάδειξης νικητή

Κάθε ανάδειξη νικητή μπορεί να ακυρωθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Εφόσον ο νικητής δεν τηρήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους.
  2. Εφόσον ο νικητής, εντός είκοσι (20) ημερών από την σύμφωνα με την παράγραφο Γ ενημέρωσή του, δεν έχει προσκομίσει/επιδείξει πλήρη και ακριβή τα απαιτούμενα στοιχεία για την απόδοση του Βραβείου.
  3. Εφόσον ο νικητής, εντός (20) ημερών από την αποστολή του μηνύματος από την Διοργανώτρια σύμφωνα με την παράγραφο Γ, δεν έχει γνωστοποιήσει το ονοματεπώνυμό του στην Διοργανώτρια.
  4. Στην περίπτωση που δεν παραλάβει το μη χρηματικό Βραβείο εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την ανάδειξή του ως νικητή.

ΣΤ. Λοιποί όροι

Τα Βραβεία είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Ρητά αναφέρεται ότι, οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή του Βραβείου ή οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την αξιοποίηση αυτών (π.χ. έξοδα για την μεταβίβαση αδείας, τέλη κυκλοφορίας τροχοφόρου κ.λπ.), καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον νικητή. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων αναδείξεως του εκάστοτε Συμμετέχοντα ως νικητή ή εν γένει των όρων του παρόντος ή  αποποίησης του Βραβείου, η εταιρεία που διαθέτει το Βραβείο, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την απόδοσή του και να το διαθέσει κατά την κρίση της.

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για συμμετοχές στο πλαίσιο των οποίων έχουν παρασχεθεί λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας κάθε Διαγωνισμού και την απόδοση των Βραβείων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των Συμμετεχόντων και των νικητών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους νικητές ή τρίτους, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/και ζημία ή/και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Βραβείο ή/και τη χρήση αυτού ή/και για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι κατά την διάρκεια διεξαγωγής Διαγωνισμών θα παραμένουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.maktv.gr. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησής τους, θα ενημερώνονται άμεσα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί μέρος των παρόντων όρων συμμετοχής, με την ανάρτηση τροποποιημένου κειμένου απαλλασσόμενη εφεξής από οποιαδήποτε ευθύνη.

Η Διοργανώτρια ή/και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων σε κάθε Διαγωνισμό για τους σκοπούς των παρόντων όρων, διεξαγωγής του Διαγωνισμού και απόδοσης των Βραβείων. Με την συμμετοχή του σε Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχων παρέχει την συναίνεσή του σε αυτή την επεξεργασία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται από την Διοργανώτρια ή/και από τρίτους ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφου αιτήματος στην Διοργανώτρια (26ης Οκτωβρίου 90, 54 627 Θεσσαλονίκη) για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε την συναίνεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συναίνεση πριν από την ανάκλησή της. Κάθε Συμμετέχων δεν θα δικαιούται να έχει πρόσβαση σε υλικό που περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα. Αρμόδια αρχή για υποβολή παραπόνων είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με την συμμετοχή του σε Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχων θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Οι Συμμετέχοντες και γενικά κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή υποστήριξης αστικής χρέωσης 2310 504300 για ζητήματα που αφορούν τον Διαγωνισμό, όπως ερωτήσεις, διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες. 

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με τους συγκεκριμένους Διαγωνισμούς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.